Uudised

SIGADE AAFRIKA KATK

Avaldatud: Neljapäev, 06 August 2015 09:28

Olulisi noppeid jahimeestele Keskkonnaameti käskkirjast: Metssigade küttimise korraldamine sigade Aafrika katku tõkestamiseks metssigade asurkonnas Eesti Vabariigi territooriumil (31.08.2016 nr. 1-1/16/321: http://www.ejs.ee/wp-content/uploads/2016/08/KeA_k%C3%A4skkirja_2016_mall.pdf )

* Keelatud on metssigade lisasöötmine (v.a soolak) Eesti Vabariigi territooriumil aastaringselt.

* Lubatud on lisasööda kasutamine ajalise piiranguta metssigade peibutamise eesmärgil. Söödaautomaadis tohib olla kuni 100 kg ning lisasöötmiskohas maas kuni 5 kg lisasööta. Isevoolse söödaautomaadi korral ei tohi ööpäevas väljastatav kogus ületada 5 kg. Ühes lisasöötmiskohas võib kalendrikuu jooksul peibutamiseks kasutada kuni 100 kg lisasööta.

* Lisasöötmiskohtade kaugus teineteisest peab olema vähemalt 1 km ning lisasööt ei tohi olla kaugemal, kui 150 m kõrgistmest. 1000 ha jahimaa kohta on lubatud kuni üks lisasöötmiskoht.

Seoses Keskkonnaameti peadirektori käskkirjas toodud nõuetega rõhutab Keskkonnaamet, et kooskõlastatavad metssigade peibutussöötmise kohad on eelnevalt otstarbekas läbi arutada erinevate jahipiirkondade (piirinaabrite) vahel, et piirinaabrite alles jäävad peibutussöödakohad ei paikneks teineteisele liialt lähedal (alla 1 kilomeetri) välistamaks vastuolu käskkirjaga.

Lisasöötmiskohtadest ülevaate saamiseks tuleb jahipiirkonna kasutajal kõik lisasöötmiskohad registreerida Keskkonnaametis hiljemalt 30.09.2016 (registreerimisvorm käskkirja lisas 2: http://www.ejs.ee/metssigade-kyttimise-korraldamine-saki-t6kestamiseks/).

Alates 14.10.2016 on metssigade lisasöötmine peibutamise eesmärgil lubatud vaid Keskkonnaametis registreeritud lisasöötmiskohas.

* Jahipiirkondade kasutajaid on kohustatud alates Keskkonnaagentuuri poolt hiljemalt 01.11.2016 antavale mahule ja juhendile koguma metssigade populatsiooni juurdekasvu uurimiseks kütitud emaste metssigade sigimiselundkondi ja alalõualuid.

...

Kogu info seakatku kohta, sealhulgas kütitud metssigade uurimiseks vajalike proovide võtmise juhendi ja blanketid leiate Eesti Jahimeeste Seltsi kodulehelt