Põhikiri

PÕLVA JAHISELTSI PÕHIKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Põlva Jahiselts ( edaspidi selts) on vabatahtlikkuse alusel moodustunud mittetulundusühing, mille peaeesmärk on oma liikmetele avarate puhkevõimaluste pakkumine jahindusliku tegevuse näol. Seltsi büroo asub aadressil: Põlvamaa, Põlva vald, Mammaste, tel. 95 391.

2. Seltsi eesmärgiks onjahikultuuri mitmekülgne arendamine ja selle järjepidevuse kindlustamine Põlvamaal.

3. Eesmärkide saavutamiseks selts:

3.1. Tegeleb jahipiirkondade kasutusõiguse lubade taotlemise küsimustega;

3.2. kasutab ulukifondi nii, et oleks tagatud bioloogiline mitmekesisus ja populatsioonide normaalne taastootmine;

3.3. teeb ulukihoolet;

3.4. tõstab oma liikmete teoreetilist ja praktilist kvalifikatsiooni, pidades selleks otstarbeks lasketiiru, kus laenutab relvi ja müüb laskemoona;

3.5. aitab kaasa tõujahikoerte levikule;

3.6. korraldab jahinduslikke kultuuriüritusi. Korraldab ja viib läbi loodushariduse ja keskkonnakaitsealaseid koolitusi;

3.7. osaleb looduskaitsetöös;

3.8. tegeleb välisriikide hästitoimivate ja meile sobivate kogemuste juurutamisega;

4. Selts rajab oma suhted teiste juriidiliste isikutega lepingulistele alustele.

5. Jahipiirkondade haldamiseks moodustavad seltsi liikmed jahtkonnad -liikmete ühendused, kes teostavad konkreetses jahipiirkonnas jahinduslikku tegevust.

6. Selts juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest.

II. LIIKMED

7. Seltsi liikmeks võib olla Eesti Vabariigi jahitunnistust omav füüsiline isik, kes tunnistab seltsi põhikirja ja kodukorda ning soovib osaleda seltsi eesmärkide saavutamisel.

8. Seltsi liikmeks võtmise otsustab seltsi juhatus vähemalt ühe jahtkonna üldkoosoleku soovituse olemasolul.

9. Seltsi liikmel on õigus:

9.1. osaleda seltsi üldkoosolekul;

9.2. olla valitud ja valida oma esindajad seltsi muudesse juhtiv- ja kontrollorganitesse;

9.3. kasutada seltsi jahibaase, rajatisi ja inventari juhtivorganite poolt kehtestatud korras;

9.4. lahkuda seltsi juhtkonnast, tehes seltsi juhatusele sellesisulise kirjaliku avalduse;

9.5. pidada jahti seltsi poolt renditud jahipiirkondades korras, mis on määratud põhikirja ja seltsi juhtivorganite otsustega.

10. Seltsi liige on kohustatud:

10.l. tasuma seltsi liikmemaksu ja sisseastumismaksu vastavalt üldkoosoleku poolt kehtestatud korrale ja määradele;

10.2. järgima seltsi põhikirja, jahiseadusandlust, seltsi üldkoosoleku või volinike koosoleku ja juhatuse otsuseid ja seltsisiseseid lepinguid ning nõudma sama ka teistelt liikmetelt;

10.3. täitma jahieetika reegleid ja alluma jahidistsipliinile;

10.4. hoidma ja kasutama heaperemehelikult seltsi vara.

11. Jahtkonna juhatusel on õigus kehtestada seltsi liikmetele, kes kuuluvadjahtkonna koosseisu või soovivad kasutada jahtkonna hooldusel olevat jahipiirkonda jahipidamiseks, täiendavaid kohustusi, vastavalt jahtkonnasisesele töökorraldusele.

12. Seltsi üld- või volinike koosolekul on õigus kehtestada liikmetele täiendavaid kohustusi, kui need on vajalikud seltsi tegevuse parendamiseks.

13. Kui liikme tegevus on vastuolus jahiseadusandlusega ja seltsi põhikirjaga, võidakse ta ilma jätta seltsi liikmele ette nähtud õigustest või seltsi liikmeskonnast välja heita või määrata muid karistusi. Küsimuse otsustab seltsi juhatus.

III. SELTSI JUHTIMIS- JA KONTROLLORGANID

14. Seltsi kõrgemaks juhtimisorganiks on üldkoosolek, mis kutsutakse juhatuse otsuse põhjal kokku vähemalt kord aastas. Kui seltsi liikmete arv ületab 200, võib seltsi juhtimisorganiks üldkoosoleku pädevuse piires olla volinike koosolek.

15. Volinike koosolek moodustatakse jahtkondade üldkoosolekutel valitud esindajatest, arvestusega, et iga kaheksa liikme kohta saab volinike koosolekule valida ühe esindaja ning tingimusel, et iga jahtkond oleks esindatud vähemalt ühe volinikuga. Volinike volituste tähtaeg on 5 aastat.

16. Üldkoosoleku pädevus:

16.1. seltsi põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;

16.2. revisjonikomisjoni suuruse otsustamine ja valimine;

16.3. revisjonikomisjoni aruande läbiarutamineja kinnitamine;

16.4. sisseastumis- ja liikmemaksu kinnitamine;

16.5. jahilubade hindade kinnitamine;

16.6. seltsi arengu põhisuundade ja tegevuskava kinnitamine järgmiseks tegevusperioodiks;

16.7. liitudes ja muudes ühendustes osalemise küsimuse otsustamine;

16.8. seltsi juhatuse valimine;

16.9. juhatuse tööle hinnangu andmine;

16.10. seltsi jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustamine;

17. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevad pooled seltsi liikmetest. Volinike koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevad vähemalt kaks kolmandikku volinikest. Koosolekute otsused on vastu võetud, kui poolt hääletab üle poole kohalviibijatest.

18. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse esimehe, revisjonikomisjoni või vähemalt 1/10 seltsi liikmete kirjalikul nõudmisel.

19. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib seltsi tööd juhatus.

20. Seltsi juhatus on 3 kuni 20 liikmeline.

21. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees üks kord kuus.

22. Seltsi juhatus:

22.1. viib ellu seltsi üldkoosoleku otsused;

22.2. kutsub kokku üldkoosoleku;

22.3. koostab seltsi tööplaani ja aruanded;

22.4. koostab seltsi eelarve ja struktuuri;

22.5. esitab jahtkondadele seltsi finants- ja tegevusaruande üks kuu enne üldkoosoleku toimurnist;

22.6. esindab seltsi kõigis organisatsioonides;

22.7. sõlmib lepinguid;

22.8. kindlustab seltsi vahendite üle personaalse varalise vastutuse;

22.9. võtab tööle ja vabastab töölt palgalisi töötajaid ja juhib nende tööd;

22.10. tegeleb muude küsimustega, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse ja võtab nendes küsimustes vastu otsuseid;

22.11. moodustab jahtkondade esimeestest nõuandva funktsiooniga nõukoja.

23. Jahtkonna tegevust, tema õiguste ja kohustuste ulatuses korraldab jahtkonna üld koosolekul valitud juhatus, kes jahtkonna töö korraldamisel juhindub seltsi üldkoosoleku ja juhatuse otsustest.

24. Jahtkonna õigused:

24.1. pidada jahti jahtkonnale eraldatud jahiterritooriumil;

24.2. jaotada ja kasutada jahtkonnasiseselt suurulukilubasid jahtkonnale eraldatud limiidi ulatuses;

24.3. kehtestada jahtkonna liikmetele täiendavaid kohustusi;

24.4. anda soovitusi seltsi juhatusele uute liikmete vastuvõtmiseks.

25. Jahtkonna kohustused:

25.1. kindlustada jahirendilepinguga määratud maksude tasumine;

25.2. kindlustada suurulukiküttimise lubade väljaostmine jahiseltsilt;

25.3. sõlmida oma kasutuses olevatel jahialadel vajadusel maaomanikega maade kasutamise tingimuste lepingud;

25.4. teostada jahtkonna kasutuses olevatel jahialadel ulukihooldetööd ning jahirajatised;

25.5. viia igaaastaselt läbi ulukiloendjahtkonnajahialadel;

25.6. kindlustada oma jahialadel kõikide ulukiliikide küttimine populatsioonide optimaalse vahekorra säilimise vajadusest lähtuvalt.

26. Seltsi raamatupidamises peetakse eriarvestust jahtkondade varade, kulude ja tulude kohta.

27. Kui jahtkond on täitnud temale pandud kohustused, siis ei saa seltsi juhtivorganid teha otsuseid jahtkonna poolt kasutatava jahiala piiride muutmise küsimuses ilma jahtkonna juhatuse nõusolekuta.

IV. SELTSI FINANTSMAJANDUSLIK TEGEVUS

28. Selts on eraõiguslik juriidiline isik.

29. Seltsil on õigus oma lipule, embleemile ja muule sümboolikale.

30. Seltsi eelarveaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

31. Selts kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

32. Varaliste suhete piiritlemine:

32.1. seltsi liikmel ei ole õigust seltsi varale, seltsil pole õigust liikme varale;

32.2. selts ei kanna vastutust liikmete varaliste kohustuste eest;

32.3. selts vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

33. Vara tekkimine:

33.1. sisseastumis- j a liikmemaksudest;

33.2. varalistest annetustest ja eraldistest;

33.3. tulust, mida võidakse saada seltsi väljaannete kirjastamisestja levitamisest või kultuur- hariduslike või muude põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

33.4. muust tulust, mis on vajalik seltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks;

33.5.liikmete ja jahtkondade poolt ühendatud varast.

34. Selts eraldab oma eelarvest vahendeid jahtkondadele, teostab arveldusi ja makseid seadusega ettenähtud korras.

V. REVISJONIKOMISJON

35. Revisjonikomisjon valitakse üldkoosoleku poolt.

36. Revisjonikomisjonil on õigus:

36.1. Kontrollida seltsi vara hoidmise, arvestamise ja dokumenteerimise õigsust;

36.2. Kontrollida eraldiste ja muude varade kasutamist;

36.3. Jälgida jahtkondade poolt põhikirja sätete ja juhatuse otsuste täitmist.

37. Revisjonikomisjon toimib üldkoosoleku poolt kehtestatud korras.

38. Revisjonikomisjon annab oma tööst aru juhatusele ja üldkoosolekule.

VI. PÕHIKIRJA MUUTMINE JA SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE

39. Põhikirja muutmise küsimus peab olema üldkoosoleku päevakorras iseseisva päevakorrapunktina.

40. Põhikirja muutmise otsustamiseks on vajalik kahe kolmandiku koosolekul viibijate poolthääletamine.

41. Seltsi tegevuse lõpetamiseks on vajalik kahe kolmandiku üldkoosoleku osavõtja poolt hääletamine.

42. Likvideerimisotsuse vastuvõtmise korral valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, kes lahendab likvideerimisega kaasnevad küsimused seadusandluses ettenähtud korras.

43. Seltsi tegevuse lõpetamise korral jagatakse seltsi vara üldkoosoleku otsuse põhjal.

44. Jagunemine, kui see toimub likvideerimisotsusetajaotumise või eraldumise teel, saab toimuda juhul, kui see ei kahjusta olulisel määral seltsi ja seltsi jäävate liikmete huve.

45. Eraldumissoovist peab seltsi juhatusele teatama kirjalikult vähemalt kuus kuud enne jooksva eelarveaasta lõppu.

46. Jagunemine toimub seaduses ette nähtud korras jagunemislepingu alusel.

47. Seltsi põhikiri jõustub peale seadustes ettenähtud korras registreerimist.

Muutmise aeg 21.05.2010

JoomSpirit